Az Ön kosara üres!

Adatkezelési szabályzat

Profi Bringa Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.profibringa.hu weboldalon online áruházat üzemeltet, amelynek során az ide látogatók és regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A webáruház adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, a Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény előírásainak.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Profi Bringa Bt.

Székhely és levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 2-4.

Telefonszám: 0642/501-901

E-mail cím: info@profibringa.hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-87786/2015.

Tárhely-szolgáltató neve: UIF. Kft.

Tárhely-szolgáltató címe: 8200 Veszprém, Cholnoky u. 11/a.

Tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@uif.hu

Tárhely-szolgáltató weboldala: www. uif.hu

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

A honlapon történő regisztrálással és a hírlevélre történő feliratkozással a honlap látogatója hozzájárul a megadott személyes adatok kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen nyilatkozatban foglaltakat. A regisztrációt végző Felhasználó a felhasználási feltételek elfogadásával kijelenti, hogy kizárólag saját adatait adja meg a regisztráció során.

A regisztrációhoz kapcsolódó adatszolgáltatás célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint megrendelés esetén a számlázás lehetővé tétele, ill. a létrejött szerződés bizonyítása, továbbá Felhasználó részére reklámanyagok, hírlevelek, ajánlatok, egyéb hirdetési anyagok küldése.

A hírlevélre feliratkozáskor megadott adatokat kizárólag abból a célból kezeljük, hogy szolgáltatásunkról, termékeinkről tájékoztatást adjunk. A hírlevélre történő feliratkozáskor megadott személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e nyilatkozatban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Amennyiben a Felhasználó valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek a Felhasználó ellen.

 

   

A weboldalon történő böngészéssel rendszerünk statisztikai célból rögzítheti a böngésző IP címét, és a látogatás főbb jellemzőit. Ezen adatokat nem kapcsoljuk semmilyen egyéb személyes adattal, és nem kapcsoljuk össze a látogató személyével.

A cookie-k olyan egyedi látogatóazonosítók, melyek a szolgáltatást igénybe vevő számítógépének merevlemezén tárolásra kerülnek. A honlap e technológia segítségével összesített statisztikai adatokat gyűjthet a portál látogatottságáról, megmutatja, hogy a weboldal melyik részét látogatták, továbbá hozzájárul a reklámok és keresések hatékonyságának növeléséhez és méréséhez. Ezek a cookie-k a látogató gépének felismerésére alkalmasak, a látogató azonosítására azonban nem. A cookie-k nem használhatóak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, céljuk gyorsabbá, kényelmesebbé és egységesebbé tenni a böngészést. A látogató böngészője beállításaiban meghatározhatja azt is, hogy elfogadja, vagy visszautasítja-e a cookie-kat. Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, az üzemeltető nem tudja biztosítani, hogy teljes mértékben ki fogja tudni használni az interaktív szolgáltatásokat a weboldalon.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a Honlapon történő regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt.

A Felhasználó személyes adatainak kezelése megszüntethető a Szolgáltató felé jelzett regisztráció törlési kérelmével. Törlésre irányuló kérelem esetén a Szolgáltató a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat törli a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 30 munkanapon belül.

Törlést követően a Felhasználó adatai véglegesen törlődnek Adatkezelő rendszeréből, mely adatok többé nem helyreállíthatóak, így új regisztráció válik szükségessé.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A Felhasználó az alábbi elérhetőségeken kérheti a regisztráció törlését:

E-mailben: info@profibringa.hu

Postai úton: Profi-Bringa Bt. 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 2-4.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a megrendelt termék/termékek kézbesítéséhez használjuk fel, más célra külső személynek, vállalkozásnak, harmadik félnek (kivéve a megrendelt termék/termékek kézbesítését végző vállalkozást) semmilyen esetben nem adjuk át és egyúttal kijelentjük hogy személyes adatait megfelelő informatikai adatbiztonság mellett tároljuk, ahhoz más illetéktelen személy nem férhet hozzá. Szolgáltató a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Profi Bringa Bt. 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 2-4.

E-mail: info@profibringa.hu

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Amennyiben a Felhasználó a személyes adatainak kezelése ellen tiltakozik, a Szolgáltató köteles – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást tartalmazó felhasználói nyilatkozatot a kézhezvételtől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést megszünteti, illetve a kezelt adatokat törli. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást és a hírlevél küldését szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzat a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat.

Nyíregyháza, 2015. július 27.